• Welcome to สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.
 

ข่าว:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
387 หมู่ 2 ต.ศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร. 054 - 281392

Main Menu

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
3
กระทู้ทั้งหมด:
149
หัวข้อทั้งหมด:
149
หมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2
ออนไลน์มากที่สุด:
31 - 23 ธ.ค , 2022, 07:22 หลังเที่ยง
ออนไลน์วันนี้:
7
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
5.36
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
5.36
บอร์ดทั้งหมด:
26
สมาชิกล่าสุด:
sarawuth
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
12.70
Gender stats:
None: 1
Male: 2

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

sarawuth
147
theerapun
2

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
29
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13
MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11
MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7
MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
7
MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
7
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6
MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6
MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
0
2.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท
0
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (
0
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญ
0
1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยง
0
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
0
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร ในหน่วยงา
0
1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช
0
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
384
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2)
252
ข้อมูลคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา
250
2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
208
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
205
1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพ
201
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
196
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
183
1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
179
1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
178

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

sarawuth
147
theerapun
2

Most Time Online

sarawuth
7ชั่วโมง 18นาที
theerapun
4ชั่วโมง 20นาที
วรวุฒิ
0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 217 217 1 27
มิถุนายน 2023 0 0 0 7
พฤษภาคม 2023 0 0 0 19
เมษายน 2023 0 0 0 26
มีนาคม 2023 92 92 0 24
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 27
มกราคม 2023 125 125 1 25
* 2022 672 672 3 31
ธันวาคม 2022 672 672 3 31