• Welcome to สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.
 

ข่าว:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
387 หมู่ 2 ต.ศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร. 054 - 281392

Main Menu

ITA

ITA

บอร์ดย่อย

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กระทู้: 7
กระทู้: 7

โพสต์ล่าสุด: 28 ธ.ค , 2022, 04:43 หลังเที่ยง 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่... โดย sarawuth

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

กระทู้: 29
กระทู้: 29

โพสต์ล่าสุด: 28 ธ.ค , 2022, 05:13 หลังเที่ยง 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดง... โดย sarawuth

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทู้: 3
กระทู้: 3

โพสต์ล่าสุด: 28 ธ.ค , 2022, 04:45 หลังเที่ยง 1.รายงานการวิเคราะห์ผลกา... โดย sarawuth

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 11
กระทู้: 11

โพสต์ล่าสุด: 28 ธ.ค , 2022, 04:53 หลังเที่ยง ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนก... โดย sarawuth

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 13
กระทู้: 13

โพสต์ล่าสุด: 31 มี.ค , 2023, 11:39 ก่อนเที่ยง แบบฟอร์มเผยแพร่ไตรมาส2 โดย sarawuth

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กระทู้: 6
กระทู้: 6

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:20 หลังเที่ยง 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผ... โดย sarawuth

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 4
กระทู้: 4

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:23 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

กระทู้: 7
กระทู้: 7

โพสต์ล่าสุด: 31 มี.ค , 2023, 11:23 ก่อนเที่ยง 1,2 โครงการ โดย sarawuth

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

กระทู้: 4
กระทู้: 4

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:30 หลังเที่ยง 1. มีคู่มือการด าเนินงาน... โดย sarawuth

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

กระทู้: 4
กระทู้: 4

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:34 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

กระทู้: 8
กระทู้: 8

โพสต์ล่าสุด: 30 มี.ค , 2023, 05:28 ก่อนเที่ยง 1.2 โครงการ โดย sarawuth

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

กระทู้: 4
กระทู้: 4

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:42 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

กระทู้: 3
กระทู้: 3

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:44 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความรับทรา... โดย sarawuth

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

กระทู้: 5
กระทู้: 5

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:48 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 6
กระทู้: 6

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:51 หลังเที่ยง 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอ... โดย sarawuth

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 6
กระทู้: 6

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:55 หลังเที่ยง 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผ... โดย sarawuth

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

กระทู้: 5
กระทู้: 5

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 08:58 หลังเที่ยง 2. มีรายงานการประชุมการจ... โดย sarawuth

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

กระทู้: 4
กระทู้: 4

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 09:00 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทู้: 3
กระทู้: 3

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 09:03 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

กระทู้: 7
กระทู้: 7

โพสต์ล่าสุด: 30 มี.ค , 2023, 05:57 ก่อนเที่ยง 1.2 โครงการ โดย sarawuth

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

กระทู้: 5
กระทู้: 5

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 09:08 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กระทู้: 3
กระทู้: 3

โพสต์ล่าสุด: 29 มี.ค , 2023, 09:09 หลังเที่ยง 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู... โดย sarawuth