สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สถิติทั่วไป - c1

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
14 ชั่วโมงและ 9 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
91 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
91 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 14 posts (15%)
  5 am
 • 4 posts (4%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 23 posts (25%)
  11 am
 • 13 posts (14%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 1 posts (1%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 29 posts (32%)
  6 pm
 • 7 posts (8%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 9 ข้อ 1.2 โครงการ
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
1 posts of the member's 91 posts (1.10%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่ เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%