สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สถิติทั่วไป - ศุภณัฐกรณ์

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
1 วัน, 16 ชั่วโมงและ 37 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
503 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
503 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 2 posts (0%)
  6 am
 • 4 posts (1%)
  7 am
 • 9 posts (2%)
  8 am
 • 20 posts (4%)
  9 am
 • 38 posts (8%)
  10 am
 • 49 posts (10%)
  11 am
 • 26 posts (5%)
  12 pm
 • 23 posts (5%)
  1 pm
 • 50 posts (10%)
  2 pm
 • 66 posts (13%)
  3 pm
 • 35 posts (7%)
  4 pm
 • 11 posts (2%)
  5 pm
 • 6 posts (1%)
  6 pm
 • 8 posts (2%)
  7 pm
 • 45 posts (9%)
  8 pm
 • 54 posts (11%)
  9 pm
 • 35 posts (7%)
  10 pm
 • 22 posts (4%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
31 posts of the member's 503 posts (6.16%)
31
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
31 posts of the member's 503 posts (6.16%)
31
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
25 posts of the member's 503 posts (4.97%)
25
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
23 posts of the member's 503 posts (4.57%)
23
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
23 posts of the member's 503 posts (4.57%)
23
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
21 posts of the member's 503 posts (4.17%)
21
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
19 posts of the member's 503 posts (3.78%)
19
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
18 posts of the member's 503 posts (3.58%)
18
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
17 posts of the member's 503 posts (3.38%)
17
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
12 posts of the member's 503 posts (2.39%)
12

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
6 posts of the board's 6 posts (100.00%)
100.00%
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3 posts of the board's 3 posts (100.00%)
100.00%
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
31 posts of the board's 31 posts (100.00%)
100.00%
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
7 posts of the board's 7 posts (100.00%)
100.00%
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
12 posts of the board's 12 posts (100.00%)
100.00%
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
17 posts of the board's 17 posts (100.00%)
100.00%
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
23 posts of the board's 23 posts (100.00%)
100.00%
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
3 posts of the board's 3 posts (100.00%)
100.00%
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
5 posts of the board's 5 posts (100.00%)
100.00%