สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สถิติทั่วไป - worawut

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
17 ชั่วโมงและ 23 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
67 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
67 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 7 posts (10%)
  9 am
 • 13 posts (19%)
  10 am
 • 29 posts (43%)
  11 am
 • 6 posts (9%)
  12 pm
 • 8 posts (12%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 1 posts (1%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 1 posts (1%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 2 posts (3%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA
8 posts of the member's 67 posts (11.94%)
8
EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 2 ข้อ 1 (1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 4 ข้อ 3 (3.1) หนังสือแจ้งเวียน รพสต.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1
EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1 posts of the member's 67 posts (1.49%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

EB 2 ข้อ 1 (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 4 ข้อ 3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค 63 - ธค 63
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA
8 posts of the board's 8 posts (100.00%)
100.00%
EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 4 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 3 ข้อ 2 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สสอ.เกาะคา
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%