สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชก...
เมื่อ มีนาคม 22, 2019, 09:23:38 am

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB3 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั...
เมื่อ มีนาคม 28, 2019, 02:13:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 12:44:19 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ข้อมูลการซื้อวัสดุเชื้อเ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2019, 04:15:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงาน สขร 1 เดือนกรกฎาค...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 09:35:26 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB5 ข้อ 6 ขอขึ้นweb
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 03:24:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน แผนงาน/โครงการตามภารกิจ
เมื่อ มิถุนายน 16, 2019, 09:09:15 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB7 ข้อ 6 ขอขึ้นweb
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 08:13:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB8 ข้อ 5 ขอขึ้น web
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 08:58:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานสรุปเรื่องร้องเรีย...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 09:55:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีง...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 07:55:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชกำรประจำปี (ที่ผ่านมา)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 08:16:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลและสรุปผลการปฏิบ...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 10:08:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB13 ข้อ 6 ขอขึ้นweb ประ...
เมื่อ มีนาคม 26, 2019, 09:10:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2019, 07:56:45 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร...
เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 03:01:15 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานสรุปเรื่องร้องเรีย...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 11:06:13 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ประกาศ มาตรการป้องกันการ...
เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 07:33:49 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานสรุปการประชุมโครงก...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 09:15:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานการประชุมกลุ่มคนสา...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 04:55:14 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานการวิเคราะห์ความเส...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 07:14:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลการปฏิบัติตามกรอ...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 08:14:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน สรุปรายงานการประชุม
เมื่อ มิถุนายน 16, 2019, 10:48:03 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB23 ข้อ 3 ขอขึ้นweb แผน
เมื่อ มีนาคม 27, 2019, 09:50:39 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลการดำเนินการตามแ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 10:54:11 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานอุบัติการณ์ 5 สิง...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 11:54:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน คู่มือกระบวนการขอรับเอกส...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 11:54:12 am

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/แจ้งให้ทราบ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392 - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

301 กระทู้ ใน 240 หัวข้อ โดย 18 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: soraded
กระทู้ล่าสุด: "รายงานผลและสรุปผลการปฏิบ..." ( สิงหาคม 21, 2019, 10:08:49 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 16 (พฤศจิกายน 16, 2018, 09:12:55 pm)