สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สถิติทั่วไป - 1 :) Chao

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
1 วัน, 22 ชั่วโมงและ 9 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
309 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
308 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 46 posts (15%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 14 posts (5%)
  5 am
 • 4 posts (1%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 34 posts (11%)
  11 am
 • 13 posts (4%)
  12 pm
 • 17 posts (6%)
  1 pm
 • 27 posts (9%)
  2 pm
 • 17 posts (6%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 1 posts (0%)
  5 pm
 • 31 posts (10%)
  6 pm
 • 11 posts (4%)
  7 pm
 • 1 posts (0%)
  8 pm
 • 6 posts (2%)
  9 pm
 • 17 posts (6%)
  10 pm
 • 70 posts (23%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
28 posts of the member's 309 posts (9.06%)
28
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 posts of the member's 309 posts (5.83%)
18
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 posts of the member's 309 posts (4.53%)
14
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
12 posts of the member's 309 posts (3.88%)
12
MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
11 posts of the member's 309 posts (3.56%)
11
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
10 posts of the member's 309 posts (3.24%)
10
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 posts of the member's 309 posts (2.91%)
9
MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
9 posts of the member's 309 posts (2.91%)
9
MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
8 posts of the member's 309 posts (2.59%)
8
MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 posts of the member's 309 posts (2.59%)
8

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 posts of the board's 14 posts (100.00%)
100.00%
EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่ เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
12 posts of the board's 12 posts (100.00%)
100.00%
EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%