สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

MOIT 2565

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

24 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Miaanits
ใน zbwihstc
เมื่อ มีนาคม 23, 2022, 04:43:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจ...
เมื่อ ธันวาคม 28, 2021, 02:07:22 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ ธันวาคม 28, 2021, 02:12:20 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT42. มีรายงานผลการดำเ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 08:34:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน moit5 ไตรมาส4 ข้อ3
เมื่อ กันยายน 14, 2022, 11:07:37 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 10:36:52 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT76. มีแบบฟอร์มการเผย...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 10:57:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT84. มีแบบฟอร์มการเผย...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:11:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT96. มีแบบฟอร์มการเผย...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:17:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT104. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:23:07 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT114. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:32:13 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT127. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:37:10 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT133. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:41:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT143. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:47:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT155. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:50:47 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT163. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2022, 11:55:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT173. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:03:27 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT185. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:11:31 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT194. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:20:36 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT203. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:24:29 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT216. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:29:16 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT225. มีแบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:33:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน MOIT 234. มีแบบฟอร์มการเ...
เมื่อ มีนาคม 29, 2022, 12:39:40 am

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2564

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไวด์ของหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:39:35 am

บอร์ดย่อย: EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล, EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก ระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน, EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน, EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์หน่วยงาน, EB 22 ข้อ 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:44:18 am

บอร์ดย่อย: EB 2 ข้อ 1(1.1) ผู้บริหารของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา, EB 2 ข้อ 1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา, EB 2 ข้อ 1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง, EB 2 ข้อ 1(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 1(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 1(1.7) ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 1(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH, EB 2 ข้อ 1(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม, EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562, EB 2 ข้อ 1 (1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552, EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560, EB 2 ข้อ 1 (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct), EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน, EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่, EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ, EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ, EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, EB 2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563, EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564, EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564, EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่, EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564, EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก, EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน, EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการออกหนังสือรับรองสิทธิ แก่ อสม.เพื่อใช้ประกอบในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล, EB 2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:51:01 am

บอร์ดย่อย: EB 3 ข้อ 2 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สสอ.เกาะคา, EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบปรระมาณ พ.ศ.2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน ไตรมาส4 - ชุดที่ 2
เมื่อ กันยายน 02, 2021, 03:34:12 pm

บอร์ดย่อย: EB 4 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564, EB 4 ข้อ 1 (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564, EB 4 ข้อ 1 (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564, EB 4 ข้อ 1 (1.4) คำสั่งปิดปลดประกาศ สสอ เกาะคา 2564, EB 4 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, EB 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564, EB 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ตค 63-ธค 63), EB 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564, EB 4 ข้อ 3 (3.1) หนังสือแจ้งเวียน รพสต.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ, EB 4 ข้อ 3 (3.2) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่มาตรการกลไกเพื่อความโปร่งใส 2564, EB 4 ข้อ 3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค 63 - ธค 63, EB 4 ข้อ 3 (3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564, ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564, ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564, ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564, ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564, ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Bralley
ใน Re: EB 5 ข้อ 2 แบบ สขร 1...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2022, 11:54:30 pm

บอร์ดย่อย: EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดหาพัสดุ ตค 63 - ธค 63 สสอ.เกาะคา, EB 5 ข้อ 2 แบบ สขร 1 เดือน ตค 63 - ธค 63, EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564, ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564, ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564, ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564, ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 , ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564, ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2564, ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564, ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB62. นโยบายการบริหารทรั...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:22:01 am

บอร์ดย่อย: EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น, EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB75. หลักฐานหนังสือแจ้ง...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:38:36 am

บอร์ดย่อย: EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ, EB 7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ, EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564, EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย InsewLy
ใน Re: EB 8 ข้อ 2 ประกาศราย...
เมื่อ มีนาคม 31, 2022, 02:32:02 am

บอร์ดย่อย: EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน, EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 1, EB 8 ข้อ หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563), EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563), EB8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB95. ภาพกิจกรรมที่ระบุว...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:55:42 am

บอร์ดย่อย: EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ, EB 9 ข้อ 1.2 โครงการ, EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย, EB 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริการเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน, EB 9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย, EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB104. หลักฐานที่แสดงถึง...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:12:24 am

บอร์ดย่อย: EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน, EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลข โทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB114. กรณีในปีงบประมาณ ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:17:59 am

บอร์ดย่อย: EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข, EB 11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข, EB 11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน

30 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Miaanits
ใน ztebyvnf
เมื่อ มีนาคม 26, 2022, 12:50:43 pm

บอร์ดย่อย: EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ/กิจกรรม, EB 12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ, EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ, EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่ เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ, EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน, EB 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB134. บันทึกข้อความรับท...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:45:30 am

บอร์ดย่อย: EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม , EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน, EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB144. หนังสือแจ้งเวียนแ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:50:48 am

บอร์ดย่อย: EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม, EB 14 ข้อ 3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม, EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB154. หนังสือแจ้งเวียนก...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 11:59:27 am

บอร์ดย่อย: EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ, EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ, EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB164. ภาพถ่ายกิจกรรม ที...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:06:06 pm

บอร์ดย่อย: EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น, EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน , EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB173. แผนปฏิบัติการส่งเ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:10:46 pm

บอร์ดย่อย: EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, EB 17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, EB 17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, EB 17 ข้อ 3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB182.2 หนังสือเสนอผู้บร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 12:26:52 pm

บอร์ดย่อย: EB 18 ข้อ 1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ, EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ, EB 18 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, EB 18 ข้อ 2 (2.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม, แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมฯ, แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ EB 18 ข้อ 2 (2.2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ , EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนองหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB194. หนังสือเสนอผู้บริ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:21:06 pm

บอร์ดย่อย: EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน, EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน, EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน, EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวาง ระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB204. บันทึกข้อความรับท...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:26:38 pm

บอร์ดย่อย: EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น, EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน, EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน, EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB215. ภาพกิจกรรมที่ระบุ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:34:42 pm

บอร์ดย่อย: EB 21 ข้อ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ, EB 21 ข้อ 1.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต, EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน, EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน, EB 21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน, EB 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB225. ภาพกิจกรรม ที่มีก...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:46:23 pm

บอร์ดย่อย: EB 22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน, EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ, EB22 1.2 โครงการ, EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”, EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มก, EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”, EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB234. กิจกรรมการดำเนินง...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:51:18 pm

บอร์ดย่อย: EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG… ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น, EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…, EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG…, EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง
ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน EB245. รายงานการกำกับติด...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 06:58:09 pm

บอร์ดย่อย: EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ ปรับเป็นของหน่วยงานได้คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน, EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน, EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
ไม่มีกระทู้ใหม่ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 07:18:50 pm

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชก...
เมื่อ มีนาคม 22, 2019, 09:23:38 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Metformin dilemma, docto...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 05:16:24 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับเรื่องร้องเรียน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 1 :) Chao
ใน Re: หากประสานงาน ฝากเรื่...
เมื่อ ธันวาคม 30, 2021, 06:19:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อ...
เมื่อ มีนาคม 02, 2022, 05:27:01 pm

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB3 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั...
เมื่อ มีนาคม 28, 2019, 02:13:31 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย almoxia
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ มิถุนายน 04, 2022, 06:57:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ข้อมูลการซื้อวัสดุเชื้อเ...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2019, 04:15:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงาน สขร 1 เดือนกรกฎาค...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 09:35:26 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB5 ข้อ 6 ขอขึ้นweb
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 03:24:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย StedneP
ใน cialis uk suppliers
เมื่อ เมษายน 02, 2022, 06:46:00 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB7 ข้อ 6 ขอขึ้นweb
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 08:13:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB8 ข้อ 5 ขอขึ้น web
เมื่อ มีนาคม 25, 2019, 08:58:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานสรุปเรื่องร้องเรีย...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 09:55:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีง...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 07:55:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชกำรประจำปี (ที่ผ่านมา)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 08:16:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลและสรุปผลการปฏิบ...
เมื่อ สิงหาคม 21, 2019, 10:08:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB13 ข้อ 6 ขอขึ้นweb ประ...
เมื่อ มีนาคม 26, 2019, 09:10:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย enzyday
ใน Re: ประกาศฯ เรื่อง ข้ารา...
เมื่อ มิถุนายน 08, 2022, 05:58:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร...
เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 03:01:15 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Bralley
ใน Re: EB16 ข้อ 2.2.1 คู่มื...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2022, 09:07:00 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ประกาศ มาตรการป้องกันการ...
เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 07:33:49 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานสรุปการประชุมโครงก...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 09:15:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานการประชุมกลุ่มคนสา...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 04:55:14 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานการวิเคราะห์ความเส...
เมื่อ มิถุนายน 15, 2019, 07:14:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลการปฏิบัติตามกรอ...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2019, 08:14:06 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Uttefly
ใน Re: สรุปรายงานการประชุม
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2022, 01:25:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB23 ข้อ 3 ขอขึ้นweb แผน
เมื่อ มีนาคม 27, 2019, 09:50:39 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานผลการดำเนินการตามแ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 10:54:11 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน รายงานอุบัติการณ์ 5 สิง...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 11:54:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน คู่มือกระบวนการขอรับเอกส...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 11:54:12 am

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-...
เมื่อ ธันวาคม 11, 2019, 02:55:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

55 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย almoxia
ใน Re: EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3....
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2022, 07:20:57 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Salplause
ใน Re: EB3 ส่วนที่ 1.1 จัดซ...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2022, 08:19:57 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB4 ข้อ 3.2 printscreen ...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 09:44:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB5 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร...
เมื่อ มีนาคม 16, 2020, 02:59:12 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB6 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่...
เมื่อ มีนาคม 19, 2020, 03:02:46 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2020, 09:09:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB8 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่ ร...
เมื่อ มีนาคม 19, 2020, 08:38:36 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน 1 B OKi
เมื่อ สิงหาคม 26, 2020, 11:59:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB10 อนุมัติแผนปฏิบัติรา...
เมื่อ มีนาคม 17, 2020, 03:17:13 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB11 ฟอร์มขอเผยแพร่สรุป...
เมื่อ มีนาคม 17, 2020, 03:43:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB12 ฟอร์มเผยแพร่ สรุปผ...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2020, 05:06:26 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

22 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Uttefly
ใน Re: EB13 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2022, 07:41:12 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2020, 12:10:15 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร...
เมื่อ มีนาคม 17, 2020, 02:53:33 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB16 ข้อ 8 ฟอร์มเผยแพร่...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 11:44:56 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแ...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 12:08:39 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB18 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่ร...
เมื่อ มีนาคม 20, 2020, 11:38:41 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประ...
เมื่อ เมษายน 17, 2020, 04:09:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB20 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่ส...
เมื่อ มีนาคม 19, 2020, 10:32:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Empodia
ใน Re: EB21 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแ...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2022, 09:39:27 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

13 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย daxBlakly
ใน Re: EB22 ข้อ 4 ขอเผยแพร่...
เมื่อ พฤษภาคม 20, 2022, 11:35:29 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่แ...
เมื่อ มีนาคม 20, 2020, 02:09:11 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB24 ข้อ 2.3 Print scree...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 04:42:49 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB25 ข้อ 6 Print screen ...
เมื่อ สิงหาคม 26, 2020, 07:53:04 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภณัฐกรณ์
ใน EB 26 ขอเผยแพร่คู่มือ
เมื่อ มีนาคม 17, 2020, 09:35:18 pm

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ:ITA

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/แจ้งให้ทราบ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392 - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1086 กระทู้ ใน 935 หัวข้อ โดย 24 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: 1 :) Chao
กระทู้ล่าสุด: "moit5 ไตรมาส4 ข้อ3" ( กันยายน 14, 2022, 11:07:37 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

28 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 42. ออนไลน์มากที่สุด: 124 (กรกฎาคม 09, 2022, 02:04:29 pm)