สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

สถิติทั่วไป - c1

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
22 ชั่วโมงและ 29 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
104 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
104 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 14 posts (13%)
  5 am
 • 4 posts (4%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 23 posts (22%)
  11 am
 • 13 posts (13%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 1 posts (1%)
  2 pm
 • 5 posts (5%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 1 posts (1%)
  5 pm
 • 29 posts (28%)
  6 pm
 • 8 posts (8%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 6 posts (6%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่ เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1
EB 20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 posts of the member's 104 posts (0.96%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB22 1.2 โครงการ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มก
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%