สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392