การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EBุ6 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version