การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB 21 ข้อ 4  รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version