การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานสรุป ข้อ 4 รอบ 2

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานสรุป ข้อ 4  รอบ 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version