การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ฟอร์มขอขึ้น web ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2562_สค2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ฟอร์มขอขึ้น web ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2562_สค2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version