การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3.2.3 แบบรายงานผลประจำปี 2563 สค2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB2 ข้อ 3.2.3 แบบรายงานผลประจำปี 2563  สค2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version