การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 ข้อ 1.6 ชุดรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 2

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB9 ข้อ 1.6 ชุดรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version