การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ 5 รายงานผล รอบ2 ปี2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB25 ข้อ 5 รายงานผล  รอบ2 ปี2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version