การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version