การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศ รอบ 1 ปี2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศ รอบ 1 ปี2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version