การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสจ.ลป. รอบ1 ปี 2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสจ.ลป. รอบ1 ปี 2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version