การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version