การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานผล

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB25 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานผล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version