การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 ข้อ 2 คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2563

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB21 ข้อ 2  คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version