การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการติดตาม ปี 2562

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB8 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการติดตาม ปี 2562

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version