การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version