การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17 ชุดประกาศมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB17 ชุดประกาศมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version