การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB7 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB7 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version