การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB6 ข้อ 6 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB6 ข้อ 6 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version