การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศดีเด่นดีมาก สสอ.

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศดีเด่นดีมาก สสอ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version