การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB5 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุมโครงการ พชอ

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB5 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุมโครงการ พชอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version