การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตค2562_7620บาท

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตค2562_7620บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version