การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version