การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2563 > EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
EB2 ส่วนที่ 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version