การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version