การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการผลงานดีเด่นดีมาก

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version