การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

สรุปรายงานการประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
รายงานสรุปการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version