การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

ประกาศจัดตั้งกลุ่มและระเบียบกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว เพื่อความโปร่งใสในการ

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ประกาศจัดตั้งกลุ่มและระเบียบกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว  เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version