การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22 ข้อ 1 ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญประชุม

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญประชุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version