การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ 2 ผลการดำเนินงาน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
1. หนังสือแจ้งให้ดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการฯ
3. รายงานผลการดำเนินงาน กรณียังไม่สามารถดำเนินการประกาศผลได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version