การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version