การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13 ข้อ 2 ประกาศ สสจ.ลำปาง

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version