การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13 ข้อ 5 แจ้งเวียน รพ.สต.

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version