การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB9 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version