การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version