การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 2562 > EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

(1/1)

ศุภณัฐกรณ์:
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ที่ผ่านมา
  2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version