สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.1) ผู้บริหารของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.1) ผู้บริหา...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:41:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.2) นโยบายขอ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:43:55 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.3) โครงสร้า...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:45:25 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.4) หน้าที่แ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:46:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.5) กฎหมายที...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:48:33 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.6) ข่าวประช...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:50:16 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.7) ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.7) ข้อมูลกา...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:56:28 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.8) ช่องทางก...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 10:58:12 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.9) วิสัยทัศ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:01:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.10) ยุทธศาส...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:02:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:04:00 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1 (1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1 (1.12) ประมวล...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:05:23 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบัง...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:06:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1 (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1 (1.14) อินโฟก...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:08:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:09:48 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:12:09 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:13:33 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่าย...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:15:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:17:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:19:29 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:21:59 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:23:07 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 9 ข้อมูลการจัดซ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:24:14 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเค...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:27:51 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:29:02 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Deskdeafe
ใน Re: EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลก...
เมื่อ เมษายน 17, 2022, 02:52:50 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศส...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:33:27 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุป...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:38:40 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:40:26 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:41:46 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ในการออกหนังสือรับรองสิทธิ แก่ อสม.เพื่อใช้ประกอบในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:43:16 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:44:18 am

  ไม่มีข้อความ  

 

หัวข้อปกติ
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์