EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่แบบติดตาม

[2] EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผล

[3] EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่คำสั่ง

[4] EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่แผนจริยธรรม

[5] EB23 ข้อ 3 ฟอร์มเผยแพร่ปฏิบัติการ

[6] EB23 ข้อ 2 ขออนุมัติและเผยแพร่แผนจริยธรรม

[7] EB23 ข้อ 2 ขออนุมัติและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ

[8] EB23 ข้อ 1.2.4 แบบติดตาม

[9] EB23 ข้อ 1.2.3 รายงานผล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version