EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] EB21 ข้อ 2 ประกาศกรอบ

[2] EB21 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ประกาศกรอบ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version