EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] EB17 ชุดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเบิกจ่ายยา

[2] EB17 ชุดประกาศมาตรการการให้และรับของขวัญ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version