EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] EB17-ข้อ5.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานสรุป ข้อ 4 รอบ 2

[2] EB17 ข้อ 4 บันทึกขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม รอบ 2

[3] EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลมาตรการ63 งวด2

[4] EB17 ข้อ 4 ขอเผยแพร่รายงานสรุปผล

[5] EB17 ชี้แจงไม่มีมาตรการจัดสวัสดิการ

[6] EB17 ชุดประกาศมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ

[7] EB17 ชุดประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต_ผิดวินัย

[8] EB17 ชุดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาค

[9] EB17 ชุดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนจัดซื้อจัดจ้าง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version